WCSST & ED.HUB

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ASEAN EDUCATION

ครูในฝันของชุมชน

นโยบายการศึกษาไทย

การประเมินวิทยฐานะ

Ċ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการนิเทศการศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:57 kissada phom-In
Ċ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1364 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:57 kissada phom-In
Ċ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษากศน..pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:59 kissada phom-In
Ċ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษาสพท..pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:58 kissada phom-In
Ċ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1481 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:58 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานด้านที่1ทุกตำแหน่งทุกวิทยฐานะก.ค.ศ.2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:00 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการนิเทศการศึกษา(ชำนาญการ)ก.ค.ศ.3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:01 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน(ชำนาญการ)ก.ค.ศ.3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:03 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)ก.ค.ศ.31.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  104 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 มิ.ย. 2553 20:03 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานนิเทศการศึกษา(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)ก.ค.ศ.34.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:03 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารการศึกษากศน.(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)ก.ค.ศ.32.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:04 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารการศึกษาสพท.(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)ก.ค.ศ.33.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:04 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา(ชำนาญการ)ก.ค.ศ.3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:04 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)ก.ค.ศ.32.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:05 kissada phom-In
Ċ แบบเสนอขอรับการประเมิน(ชำนาญการทุกตำแหน่ง)ก.ค.ศ.1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:00 kissada phom-In
Ċ แบบเสนอขอรับการประเมิน(ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษทุกตำแหน่ง)ก.ค.ศ.11.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 20:00 kissada phom-In
Ċ สรุปรายการเอกสาร.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:55 kissada phom-In
Ċ หนังสือราชการเรื่องการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2553 19:55 kissada phom-In
Comments