WCSST & ED.HUB

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ASEAN EDUCATION

ครูในฝันของชุมชน

นโยบายการศึกษาไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

Ċ แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน(ด้านที่3ส่วนที่3)ทุกตำแหน่ง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:48 kissada phom-In
Ċ แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯเชิงประจักษ์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:48 kissada phom-In
Ċ แบบคำขอก.ค.ศ.1(ดีเด่น)ทุกตำแหน่ง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:44 kissada phom-In
Ċ แบบรานงานก.ค.ศ.2(ดีเด่น)ด้านที่1วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:44 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.1(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานการสอน(การศึกษาพิเศษ).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:44 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.1(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานการสอน(เด็กทั่วไป).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:44 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.2(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:47 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.2(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:47 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.2(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารสถานศึกษาสพฐ..pdf
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:46 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.2(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารสถานศึกษา(สำนักงานกศน.).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:55 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.2(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารสถานศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:57 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.3(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารการศึกษาสพท.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:46 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.4(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานนิเทศการศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:46 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.5(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานการสอน(สังกัดสำนักงานกศน.).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:52 kissada phom-In
Ċ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานก.ค.ศ.3.5(ดีเด่น)ด้านที่3สายงานบริหารการศึกษา(สังกัดสำนักงานกศน.).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:54 kissada phom-In
Ċ หนังสือนำที่ศธ๐๒๐๖.๓ว.๕ลว.๑๒เมษายน๒๕๕๔.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:36 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:37 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:38 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการกศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:42 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:39 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:39 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการ.สพท.เชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:40 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผอ.กศน.จังหวัดชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:41 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผอ.กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:41 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:40 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:40 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:38 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:38 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:39 kissada phom-In
Ċ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ(เชิงประจักษ์).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2554 22:39 kissada phom-In
Comments