WCSST & ED.HUB

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ASEAN EDUCATION

ครูในฝันของชุมชน

นโยบายการศึกษาไทย

เอกสารความรู้ทางการศึกษา และเอกสารเผยแพร่ ศน.ม.๑๗

 
   
 
        
       
      
      
 
      
 
       
  
      
 
       
 
      
 
      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเน้นและนโยบายทางการศึกษา

  การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558

  ประกาศ สพฐ.ที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561)
  ตัวอย่างข้อสอบ PISA 2009 (ได้รับความอนุเคราะห์จาก สสวท.)
 
 
  การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
   
 
  แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ (ฉบับประชุมประกาศ "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนฯ)
 
 
  วิกฤตการศึกษาไทย ชี้ด้วย O-NET,I-NET,V-NET.U-NET,N-NET,GAT และ PAT
 
 
  
 
  การเชื่อมโยงกลยุทธ์ จุดเน้น (ผอ.รังสรรค์  มณีเล็ก)
 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน สพป.และ สพม. พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
  ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ  13 ฟอนต์ ของ "SIPA"  
   
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
 โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมิน รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเฉพาะความพิการ

  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 (ม.3 และ ม.6)

  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 (ม.3 และ ม.6)
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับสถานศึกษา

  คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2554-2558)

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 2554)  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)
 
  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
 
 
  ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
  ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน
 
  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (13 มิ.ย.54)  
 
 
     
 
  ผลการสอบ O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
 
โรงเรียนมาตรฐานสากล
 
  แบบนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป, โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2553
 
 
 
  การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน (ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์)
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
  การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรฯ 2551

  การพัฒนาทักษะชีวิต ในระบบการศึกษาขี้นพื้นฐาน
 
 
  
 
 
  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
  มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 
 
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
  การปรับเงินเดือน/เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
  
 
  
เอกสารการประชุมสัมมนา
 

 PPt การประชุมการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (วันที่ 30-31 ก.ค. 55 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก)           

  เอกสารการประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนร่วมฯ (13-15 มิ.ย.54  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.)
 
  เอกสารการประชุม ผอ.สพม.และ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (อินทรารีเจ้นท์ 17 มีนาคม 2554) 
 
  เอกสารการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1.2554 (6-7 ม.ค.54 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.)
 
  เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมพัฒนาบุคลากรโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ 23-26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา 
 
  การประชุมวิทยากรแกนนำ ศน.ม.และ ศกม.ทั่วประเทศ 28-30 เม.ย.53  โรงแรมลาพาโลมา พิษณุโลก
 
  การประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือ 15-16 มี.ค.53  โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า  พิษณุโลก
 
  การประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อน โรงเรียนมาตรฐานสากล  22-24 ก.พ.53  โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า 
 
 
  การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 (โครงการ SP2)  20-22 ส.ค.52  โรงแรมอมรินทร์ลากูล  
 
 
ศึกษานิเทศก์
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา (11 มิถุนายน 2555) 

  
  เอกสารการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สพม.
  
 
 
  การพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถศึกษานิเทศก์แกนนำ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
 
  คู่มือการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
 
Comments